Partiklar i luften – en stor eller liten risk?

Text: Reza Nosratabadi och Per Leanderson, AMM Linköping

Ser du hellre en video än läser inlägget? Använd då denna länk som på två minuter sammanfattar forskningen (engelska).

Luftföroreningar i vår omgivning är normalt en blandning av partiklar och gaser med olika ursprung.  Halten och/eller skadligheten kan variera men längre tids exponering för höga halter kan öka risken för luftvägsproblem eller hjärtkärlsjukdom. Luftföroreningar i stort har nu också klassats som cancerframkallande av IARC som är Värdshälsoorganisationens cancerinstitut (IARC 2016). På grunda av detta har många länder gränsvärden för hur höga halter som kan tolereras i uteluften. I Sverige är det Kommunerna och Naturvårdsverket som ansvarar för att halterna inte överskrids (Naturvårdsverket 2018 a).

Inhalerbara partiklar från luften i Linköping sedda i ett elektronmikroskop. Linjens längd är 10 mikrometer (0,01 mm) och partiklar som är mindre än så kan vid inandning nå ned i de nedre luftvägarna. Det är sådana skadliga och så kallade PM10-partiklar som undersökts i studien (Foto, Per Leanderson).

I Sverige har vi de flesta dagar relativt lite luftföroreningar men på många ställen runt om i världen är problemet mycket stort. Man kan ju lätt också bli nedstämd när man idag kunnat visa att bortemot 90 procent av världens barn är exponerade för förorenad luft (The Guardian 2018). Vilka halter som finns just nu kan ses på hemsidan ”World Air Quality Index” där det kontinuerligt uppdateras data från närmare 10000 platser runt om i Världen. Här finns även några svenska mätstationer och kanske även någon i närheten av där du bor.

Partiklar är en viktig del av luftföroreningarna och luftens innehåll av partiklar som är så pass små att de når ned i lungorna mäts därför regelbundet vid mätstationer i många städer (Naturvårdsverket 2018 b). Halten av sådana partiklar brukar uttryckas som mikrogram per kubikmeter luft och det värdet säger en del om hur stort problemet kan tänkas vara. Att känna till partikelhalten är alltså bra men den säger inget om risken att andas in partiklar på en viss plats. Partiklar skiljer sig mycket åt, inte bara när det gäller storlek utan även när det gäller innehåll, sammansättning och förmåga att irritera celler i luftvägarna. Olika typer av partiklar har därför också olika toxisk effekt eller skadlighet och just detta är viktigt att ta hänsyn vid en riskbedömning.

Man kan här säga att: Risk = Sannolikhet för en exponering x Toxisk effekt

För att kunna bedöma risken med att andas partiklar bör man alltså veta något om såväl sannolikheten att bli exponerad som hur pass toxiska eller skadliga partiklarna är. Det sistnämnda vet man idag normalt inte och detta beror framför allt på svårigheter med att systematiskt samla in partiklar och sedan också att gå vidare med att analysera dem.

TEOM-mätstation på Hamngatan i Linköping (Foto, Per Leanderson).

I en ny studie har vi på Arbets- och miljömedicin i Linköping visat på ett nytt och enkelt sätt att samla in partiklar som sedan analyserats (Nosratabadi et al 2018). Vi har då testat att utnyttja partikelinnehållande filter från TEOM-mätstationer som idag finns i flera svenska städer. Mätstationerna mäter endast luftens partikelhalt men de partiklar som kommer in i instrumenten samlas även på filter. Det är sådana filter som vi nu har utnyttjat och som varje månad under nästan två års tid har samlats in från olika svenska städer och sedan skickats till laboratoriet. Väl här hos oss har en ny metodik för att lossa partiklarna från filtren tagits fram och de har sedan analyseras med avseende på olika faktorer som kan säga något om deras skadliga effekt.

Den två minuter lång videon som beskriver studien kan ses här.

Det vetenskapliga arbetet har publicerats i tidskriften ”Air Quality Atmosphere and Health” och finns fritt tillgängligt via tidskriften i HTML-format här eller som en pdf-fil.

Referenser

Air Quality Index. Karta som i realtid visar halterna av luftföroreningar vid bortemot 10000 olika platser runt om i Världen. https://waqi.info/sv/

Naturvårdsverket. Luftföroreningar och dess effekter. (2018 a)http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/

Naturvårdsverket. Luftföroreningar – Fakta om partiklar i luft (2018 b)https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/Partiklar/

Nosratabadi AR, Graff P, Karlsson H, Ljungman AG, Leanderson P. Use of TEOM monitors for continuous long-term sampling of ambient particles for analysis of constituents and biological effects. Air Qual Atmos Health (2018). https://doi.org/10.1007/s11869-018-0638-5https://link.springer.com/article/10.1007/s11869-018-0638-5

The Guardian. 90% of world’s children are breathing toxic air, WHO study finds. 29 oktober 2018. https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/29/air-pollution-worlds-children-breathing-toxic-air-who-study-finds

IARC (International Agency for Research on Cancer), Outdoor air pollution. Monograph volume 109, 2016. (utvärdering på sedan 443) https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-of-carcinogenic-risks-to-humans-7/

Video som beskriver projektet, AMM Linköping 2018 http://www.contox.se/TEOM_190119.mp4

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.