Kemiska ämnen i sjuka hus

Den här veckan bloggar vår kemist Jan Andersson. Han skriver om vilka ämnen man hittar i inomhusmiljön i ”friska” respektive ”sjuka” hus.

sjukt hus_teckning
Illustratör / tecknare Kerstin Olsson Grönvik

Vad finns normalt i inomhusluften?

Se exempeltabellen nedan.

Vanliga ämnen eller ämnesgrupper Ursprung µg/m3
TVOC 44
Alifatiska- och aromatiska kolväten Färg, lack, lim 22
Alkoholer Rengöringsmedel, färg, lack 9
Aldehyder Linoleummattor, träprodukter 8
Ketoner Färg, lim 0,2
Estrar Lack , färg 0,1
Syror Fogmassor 2
Terpener Trä, färg 0,1
Silikonföreningar Kosmetika, hygienprodukter 2
Glykoletrar Rengöringsmedel, färg 0,5
Ftalater och besläktade mjukgörare PVC-plast 0,1

Varför ska vi mäta vad som finns i luften?

För att kontrollera mängden emissioner samt vilka typer av kemiska emissioner som finns. Detta kan ge en indikation om vad som utgör ett eventuellt problem i inomhusmiljön. Det kan t ex vara dålig ventilation, fukt eller emissioner från byggnadsmaterial

Hus_hejdegården
Villaområde i Linköping

Hur kan man mäta?

Provtagning av flyktiga organiska ämnen i en förorenad byggnad sker genom uppsamling på adsorbenter.

Provtagningen kan ske på flera olika sätt, diffusionsprovtagning eller pumpad provtagning. Provtagning kan också göras på materialprover.

De olika provtagningsmetoderna kompletterar varandra och vilken typ av provtagning man skall välja, beror på vilken frågeställning man vill besvara med mätningen.

När man vill undersöka en förorenad byggnad under en längre tid används diffusionsprovtagning. Vill man däremot undersöka byggnaden under en kortare period görs en pumpad provtagning.

Pump_tenax
Utrustning för luftprovtagning med Tenax-rör

Vid mätningen tar man minst 3 prover. Ett prov där man upplever problem i byggnaden. Ett där man upplever bättre inomhusmiljö samt ett referensprov utomhus för att kontrollera kvalitén på den luft man ventilerar lokalerna med.

Pumpad provtagning kan användas när man vill undersöka ett specifikt problem. Vid pumpad provtagningen är provtagningstiden kort, normalt c:a 45 – 60 min, vilket påverkar provtagningen mer av tillfälliga aktiviteter som t ex städning.

Pumpad provtagning används även vid så kallad riktad provtagning t ex inne i konstruktioner.

Hussvamp
Husgrund angripen av hussvamp.

Vad finns i luften i en förorenad byggnad?

Se exempeltabellen nedan.

Vanliga ämnen eller ämnesgrupper Ursprung µg/m3
TVOC 650
Alifatiska- och aromatiska kolväten Färg, lack, lim 260
Alkoholer Rengöringsmedel, färg, lack 84
Aldehyder Linoleummattor, träprodukter 30
Ketoner Färg,lim 37
Estrar Lack , färg 25
Syror Fogmassor 40
Terpener Trä, färg 90
Silikonföreningar Kosmetika, hygienprodukter 58
Glykoletrar Rengöringsmedel, färg 78
Ftalater och besläktade mjukgörare PVC-plast 18

Vad är VOC-analys?

Med denna analys mäts VOC (volatile organic compounds) flyktiga organiska föreningar.

Provtagningsrören innehåller ett material som VOC-ämnen kan fastna på, en s.k. adsorbent (tenax). De ämnen som analyseras med hjälp av en gaskromatograf med masspektrometrisk detektor (GC-MS), har en kokpunktsintervall mellan ca 50-250°C). Den totala VOC-halten (TVOC) beräknas, och de ämnen som finns i provet identifieras. Kvantifiering bestäms som toluenekvivalenter.

Mögel
Mögelangripen isolering

I Sverige är TVOC- halten vanligen mellan 50 och 300 µg/m3

Totalhalten flyktiga organiska föreningar i luftsprover är ett värde, som ännu inte kan kopplas till hälsobesvär.

Kromatogram
Kromatogram, där varje topp motsvarar ett ämne som fastnat på Tenax-adsorbenten vid provtagning av inomhusluft.

Vaför ska man mäta VOC i inomhusluften?

Nivågränsvärden för arbetsmiljö – AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden grundas på toxikologisk kunskap och samhällspolitisk avvägning. Hygieniska gränsvärden kan inte användas som riktvärden i förorenade byggnader. Inga gränsvärden finns i Sverige för bostadsluft.

Analysen ger en allmän uppfattning av luftkvaliteten i byggnaden i förhållande till uteluften. Olika ämnen såsom oljor, aromater, terpener, halogenkolväten, glykoletrar, ftalater och klorfenoler identifieras. Analysen kan identifiera problem som ex lukter, bilavgaser, emissioner från byggnadsmaterial och materialnedbrytning.

Metodens fördelar är bl. a att många ämnen kan mätas och automatisk prov-hantering som är kostnadseffektiv. Provtagningsrören kan användas gång på gång.

Det är viktigt att vara medveten om att de ämnen som analyseras i luftprover inte direkt kan kopplas till hälsobesvär. Analysresultatet kan däremot, tillsammans med andra undersökningar, användas för att indikera skador i byggnader. Dessa skador kan i sin tur eventuellt vara orsak till människors besvär när de vistas i lokalerna.

Om du vill veta mer så läs gärna vårt Nyhetsblad  från år 2013 om sjuka hus och hälsoeffekter av att vistas i fuktskadad byggnad.

Har du funderingar kring den inomhusmiljön du vistas i, om friska respektive sjuka hus, är du välkommen att skriva dina frågor på bloggen.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.