Jobbar du i vården?

I det här inlägget vill jag uppmärksamma arbetsmiljön för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och jag vill bidra med lite tankar kring patient- och personalsäkerhet. Så nu undrar jag hur du upplever din arbetsmiljö, vad fungerar bra och vad behöver förbättras? Har du besvär som du kopplar till arbetsbelastningen och arbetsinnehåll?  Visst har chefen det yttersta ansvaret, men många gånger har vi själva möjlighet att påverka hur vi gör saker på jobbet. Läs vidare om vad du kan göra för att förbättra säkerheten på din arbetsplats.

Vårdmiljö

Enligt en färsk rapport från Arbetsmiljöverket så ökar tyvärr antalet arbetsskador. Det totala antalet anmälda arbetssjukdomar för samtliga branscher ökade med nio procent, upp till drygt 11 000 stycken under perioden 2012-2013. Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med tre procent, upp till 32 000, läs mer i rapporten ”Arbetsskador 2013”. Analysen visar att det framför allt är tunga lyft, stress och påfrestande relationer inom områdena vård, skola och omsorg som står för den största ökningen. Antalet sjukskrivna väntas också öka de kommande åren och med det tillkommer ytterligare kostnader och framför allt personligt lidande för de som drabbas.

Förebygg arbetsskador nu och anpassa arbetsuppgifter!

Vi kan konstatera att det finns det finns stort behov av att förebygga arbetsorsakade besvär med gemensamma krafter från olika parter och att anpassa arbetsuppgifter för att de som har redan har besvär ska fungera i sina arbeten. Det gäller att tillvarata förmåga i arbetslivet och anpassa till de fysiska och psykiska förutsättningar vi har, detta i enlighet med arbetsmiljölagen.

IMG_9641

Ger en sund arbetsmiljö säkrare vård för patienten?

Jag tycker att vi på ett tydligare sätt bör synliggöra hur förutsättningar i arbetsmiljön påverkar själva vården för patienten. Medarbetare som har rimliga förutsättningar i arbetet, bra stöd och en möjlighet att påverka sin arbetssituation har också bättre förutsättningar att leverera en god och säker hälso- och sjukvård. En av de frågor som diskuteras mest just nu är bristen på bland annat sjuksköterskor och hur det påverkar säkerheten i vården. Här kan du lyssna på hur  vårdförbundet ser på problematiken.

I början av veckan så träffade jag en intresserad chef som skulle starta ett utvecklingsarbete kring patientsäkerhet och arbetsmiljö via samverkansgruppen, ja det gäller ju att få med sig alla yrkeskategorier och sätta patientens behov i fokus, en klok satsning tycker jag.

”Min arbetsmiljö – patientens säkerhet”

Med stort intresse för praktik och forskning så arrangerade vi en konferensensdag i augusti 2014 med temat ”Min arbetsmiljö – patientens säkerhet” där 230 personer anställda inom vård och omsorg deltog. Här kan du ta del av programmet. Det var en temadag som syftade till att ge ökad kunskap om hur patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbetet kan integreras och tillämpas i vardagen. Vi har summerat temadagen och refererar till intressant litteratur i vårt nyhetsbrev AVISEN

Arbetsmiljö vård

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare bedriva systematiskt patientssäkerhetsarbete. Arbetsgivaren ansvarar också för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av verksamheten. Tycker du att ni på din enhet jobbar aktivt med att identifiera risk för både patient- och personal? På Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har man arbetat länge med att föra samman patientsäkerhet och arbetsmiljöfrågor. De har tagit fram en mycket bra vägledning, läs gärna mer i SKLs broschyr.

Uppmärksamma arbetssituationer där det finns risk för att både patient och personal kan skadas, förebygg!

När det gäller patient- och personalsäkerhetsområdet så medverkar jag dels i ett uppdrag på en klinik i samverkan med företagshälsovården och jag medverkar i ett forskningsprojekt där vi har fokus på att minska risken för fallolyckor bland patienter och risken för arbetsskador bland medarbetare.

Vi vet att det finns en ökad risk för att medarbetare skadar sig i samband med akuta olycksfall som t.ex. sker då en patient faller och skadar sig. Som medarbetare kan du även löpa risk att få långvariga besvär vid stora belastningar som sker under lång tid. Personförflyttningar är speciellt riskfyllda och det behövs kunskap, metoder, rutiner och hjälpmedel för att förebygga skador. Läs mer om belastningsergonomisk riskbedömning i AFS 2012 . Arbetsmiljöverket har tagit fram en intressant temasida för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården.

Bilden nedan är tagen av Christian Norden och får illustrera ett av de många goda exemplen på samverkan som sker mellan chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården.

 

Debriefing

Avslutningsvis så finns det några frågor som jag vill skicka med till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården;

 • Hur kan du bidra i arbetet med att kartlägga och identifiera risker som finns för patienter och som finns för dig ?
 • Vilka metoder och arbetssätt tror du kan vara användbara för att genomföra förbättringar?

 

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

4 kommentarer:

 1. Hälsosam miljö för medarbetaren innebär bland annat god fysisk arbetsmiljö men också möjlighet till rast och paus, tillräcklig mängd arbete, arbetstider som inte gör medarbetaren sjuk, arbetspass som är placerade så det ges möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen.
  Många medarbetare upplever att arbetssituationen är slitsam och känner det svårt att orka ett helt yrkesliv. Det faktum att inte orka arbeta fram till pension är oacceptabelt. Alla har rätt till arbetsvillkor som gör det möjligt att få ett hälsosamt helt yrkesliv.
  Hur ska god och säker vård kunna säkerställas, om inte medarbetarna orkar?
  Vårdförbundet menar att hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås.
  För att nå fram till hållbarhet i arbetsmiljön krävs dialog och engagemang men dialog kräver tid. Tid som måste skapas i medarbetarens vardagen.

  1. Hej,
   Tack för ditt inlägg Ragnhild Karlsson, intressant att får höra hur vårdförbundet ser på den här frågan. Jag håller verkligen med dig om vad en hälsosam vårdmiljö innebär. Ja, visst behöver vi ha rimliga krav och stöd i arbetet som möjliggör ett hälsosamt yrkesliv. Jag blir än mer övertygad om att chef, medarbetare, fackliga parter, HR-konsulter och företagshälsovård behöver samverka för att vi med kunskap, engagemang och långsiktighet ska kunna skapa en säker vård med sund arbetsmiljö. Vi behöver på ett tydligare och ett konkret sätt föra samman arbetet kring patientsäkerhet och arbetsmiljö. Frågorna behöver drivas nationellt, regionalt och lokalt. Det finns flera goda exempel kring pågående arbete som vi kan dra lärdom av. Nästa vecka ska jag på en nätverksträff för forskare som arbetar med patientsäkerhetsfrågor. Jag tar med mig några av dina frågor. Hoppas att vi ses snart för att samverka!

 2. Hej! Intressant och viktigt inlägg.

  Hur ska man som anställd förhålla sig till det ”moment22” som uppstår i att stressen är en av de mest kritiska faktorer för arbetsmiljön…samtidigt som stress per definition gör att man inte prioriterar hur ”arbetsmiljöarbetet kan integreras och tillämpas i vardagen.”.

  Att inte uppleva sig hinna sina ordinarie arbetsuppgifter lämnar ju inte värst mycket utrymma för att reflektera, utveckla och förbättra sin arbetsmiljö. Har ni tips på hur man kan tänka här? Vad är hönan och vad är ägget så att säga?

  / Hängiven medarbetare

  1. Hej,
   Din fråga är mycket relevant, det är många som upplever stress i vardagen och att det är inte alltid det finns tid för reflektion, det klassiska ekorrhjulet. Det kan verkligen vara en mängd olika saker som stressar oss. Ofta kan vi behöva angripa problemet på flera sätt. Det handlar både om att ta tag i arbetsmiljöproblemen här och nu men även att jobba långsiktigt och strategiskt där vi behöver hjälpas åt för att det ska bli någon förändring. Att med systematik tillsammans med din chef, HR och fackliga företrädare kartlägga hur det ser ut nu, var konkret, avsätt tid för möte, utgå från det systematiska arbetsmiljöarbetet, identifiera både fysiska och psykosocial arbetsmiljörisker och sätt in lämpliga åtgärder utifrån kartläggningen. Vi behöver också ställa oss frågan när funkar arbetet som bäst och lära av det.

   Det finns flera olika metoder för att hantera arbetsorsakad stress men för att rekommendera rätt åtgärd måste man veta mer i detalj vad som är problematiken och hur din arbetssituation ser ut just nu. Jag föreslår att du i samråd med din chef tar kontakt med HR, din företagshälsovård eller någon professionell coach för att du ska få mer specifika råd för att hantera stress som är kopplat till dina arbetsuppgifter. Som ett generellt tips så tänker jag att man ofta behöver lära sig att landa i både ”knopp och kropp”, hitta andning, känna in hållningen och hitta uppmärksamhet på den arbetsuppgift du ska utföra, att ge och ta emot stöd, och att ditt ansvarsområde tydliggörs. Lycka till!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.