Hur ren är vår luft?

Svaret på frågan i rubriken är, rätt så ren. Detta har vi nyligen visat i en ny forskningsstudie där vi undersökt luften i gaturum i Kalmar, Linköping och Norrköping under ett kalenderår 2014-2015. I slutet av blogginlägget finns en länk till den vetenskapliga artikeln som är gratis att ladda ner och läsa.

I forskningsstudien har vi utnyttjat de så kallade TEOM-stationer som kommuner runtom i Sverige använder för att hålla koll på sin luft enligt de så kallade miljökvalitetsnormerna som Naturvårdsverket satt upp. TEOM-stationer samlar partiklar på ett filter som vi sedan undersökt vidare för deras innehåll av skadliga metaller (bly och kadmium) men även om de partiklar som samlats in kan leda till en inflammationsreaktion i blod.

Vi fann att halterna av partiklarna varierar kraftigt under året där den klara toppen syns på vårsidan. Det är dock relativt låga halter som inte når över de av Naturvårdsverket uppsatta miljökvalitetsnormerna. Kalmar uppvisar lägst halter medan Linköping och Norrköping är relativt lika. Ökningen vi såg på vårkanten stämmer med vad som tidigare påvisats och som tros hänga samman att det är slitagepartiklar från (dubb)däck och vägbana som ansamlats under vintern när det väl torkar blir luftburna som ger den största toppen.

Vi undersökte vidare TEOM-filtren för de toxiska metallerna bly och kadmium som är erkänt skadliga för människor. Andelen kadmium och bly i dammet var högst sent på hösten och omräknat mot rådande miljökvalitetsnormer så var den maximala halten endast ca 1-2% av denna. Vid jämförelse mellan städerna såg vi dock att Kalmar hade en högre andel kadmium än Linköping och Norrköping. Bly var mer komplicerat då en plats i Norrköping samt Kalmar båda visade högre värden, vilket möjligtvis skulle kunna kopplas till industri eller sjöfart.

Förmågan hos det damm som fastnat på filtren att framkalla en reaktion i blod var högst under sommaren vilket tros hänga samman med att bakterier växer bättre under den varma årstiden och att dessa sedan bidrar med små molekyler som fastnar på damm i luften och som kan leda till en större reaktion i kroppen.

Vi hade möjlighet att jämföra våra mätningar vid en plats i Norrköping med en tidigare tidsperiod (2009-2010). Skillnaden mellan dessa tidsperioder var positiv då halten damm var lite lägre samt att andel av bly och kadmium var lägre vid det senare tillfället. Detta tros grunda sig i att kommunen mellan denna tid genomfört åtgärder för att bland annat minska trafikbelastningen på just denna gata.

Summerat så visar vår studie på att det kan finns en variation i partiklar över året och att partiklarnas innehåll av skadliga metaller och förmåga att ge en inflammationsreaktion i blod. Detta bör följas upp framöver för att se vad som vi måste övervaka i miljön för att minska risker för människor som vistas i våra städer.

För dig som vill läsa mer:

Länk till hela artikeln (fri tillgång)

Naturvårdsverkets handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Bilder i inlägget från Pixabay.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.