Från supernova till mossa

Text: Per Leanderson, toxikolog på AMM, Linköping.

Många metaller som zink, järn, koppar m.fl. är livsnödvändiga och ingår olika enzym som gör att våra celler kan fungera normalt. Rätt metall på rätt plats och i rätt mängd är alltså en förutsättning för att vi ska kunna leva. Växter behöver också metaller/mineraler och bland annat finns magnesium i klorofyllmolekylerna där det är en förutsättning för att de vid fotosyntesen ska kunna omvandla koldioxid och vatten till syrgas och kolhydrater. Så, utan magnesium skulle livet på jorden, om det över huvud taget funnits, sett mycket annorlunda ut. Och visst vore det rätt trist här utan just syre och kolhydrater… Flera metaller (och halvmetaller) har ingen biologisk funktion och är dessvärre bara toxiska då de stör och hämmar när de exempelvis byter plats med de metaller vi behöver. Resultatet blir att cellerna slutar fungera eller dör.

Väggmossa
Figur 1. Väggmossa är en av de mossarter som samlats och analyserats (Foto P Leanderson).

På vårt laboratorium i Linköping analyserar vi blodets eller urinens halter av flera toxiska metaller. Att veta vad vi har i oss är viktigt men det är också viktigt att veta vilka och hur mycket av olika metaller som finns i vår omgivning. För att få mera kunskap om detta finns bland annat ett nationellt projekt där prover tas på mossa som sedan analyseras. Mossa tar nästan enbart upp metaller från luften så analysresultaten ger en bild av metallföroreningar i luften och vilket nedfall av olika metaller som funnits där mossan växt.

Projektet har pågått sedan 1975 så det går både att se tidstrender och hur mycket metaller som funnits vid de olika provplatserna vid ett visst tillfälle. Insamling har gjorts var femte år och vid den senast provsamlingen 2015 samlades mossor från 611 platser runt om i Sverige. I en ny rapport har man sammanställt enskilda mätresultat och tidstrender mellan 1975 till 2015. Arbetet har gjorts av IVL Svenska miljöinstitutet i samarbete med Riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet samt Naturhistoriska Riksmuseet. Mer information om projektet fås här och via IVL-s hemsida är det även möjligt att se halter av metaller på olika mätplatser i just din kommun. Man kan då också få fram koordinater som om de klistras in i Google gör att du kan se exakt var mossprovet är taget.

Cd i mossa
Figur 2. Halten kadmium i mossa mellan 1975 och 2015 (IVL-rapport)

Hur har metallatomer ursprungligen bildats?

Nebulosa
Figur 3. Hantelnebulosan som kan ses med ett mindre teleskop är en rest av en stjärnexplosion för runt 10 000 år sedan (Foto P Leanderson).

Universum består nästan uteslutande av väte men andra tyngre grundämnen kan bildas genom fusionsprocesser och så kallad nukleosyntes där lättare grundämnen ”pressas samman” till tyngre. De krafter som krävs för att bilda grundämnen så tunga som exempelvis järn är enorma och finns bara då en stor stjärna exploderar under bildning av en supernova. Så, idag har du järnmolekyler i ditt hemoglobin som transporterar syre (som bildats av magnesiuminnehållande kolorofyllmolekyler i en växt på jorden) och de järnmolekylerna har bildats långt ute i världsrymden då en stjärna exploderat för mycket länge sedan.

Referenser

Helena Danielsson H och Pihl Karlsson G., Metaller i mossa 2015, Rapport Nr C 204, IVL Svenska miljöinstitutet, augusti 2016 http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/luft/Metaller_i_mossa_2015_C204_IVL.pdf

Information om projektet ”Metaller i mossa”: http://www.ivl.se/sidor/omraden/luft/luftovervakning/nationell-overvakning/metaller-i-mossa.html

Metaller i mossa i din kommun: http://www3.ivl.se/db/plsql/dvsmossa$.startup

Arbetsmiljöanalyser vid Arbets- och miljömedicinska laboratoriet i Linköping: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/HMC/Arbets–och-miljomedicin/Laboratorium/Arbetsmiljoanalyser/

Om klorofyll: https://sv.wikipedia.org/wiki/Klorofyll

Om nukleosyntes: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleosyntes

 

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.