Forskning: Relationen mellan arbetsgivare och företagshälsan

Vår gästbloggare den här veckan heter Christian Ståhl. Han är docent i arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetar som universitetslektor vid Avdelningen för Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet. Han har tillsammans med några forskarkollegor vid Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm publicerat en mycket intressant artikel som handlar om relationen mellan arbetsgivare och företagshälsan.

Deras budskap är att det sociala kapitalet är viktigt för en god relation mellan arbetsgivare och företagshälsan. Välkommen att läsa mer om deras forskningsstudie nedan.

Forskargruppens budskap: det sociala kapitalet är viktigt för en god relation mellan arbetsgivare och företagshälsan.
Forskargruppens budskap: det sociala kapitalet är viktigt för en god relation mellan arbetsgivare och företagshälsan.

Spelar det någon roll hur företagshälsan är organiserad? Och spelar avtalen med arbetsgivare och strukturen för kostnadsfakturering roll för upplevelsen av hur samarbetet fungerar? Resultaten från vår studie tyder på det. Vi har nyligen publicerad resultaten i en forskningsartikel som vi hänvisar till i slutet av inlägget.

I studien undersökte vi de organisatoriska förutsättningarna för ett gott samarbete mellan företagshälsan och arbetsgivare genom intervjuer och fokusgrupper med professionella från olika företagshälsor och offentliga arbetsgivare.

När vi summerar resultatet i vår artikel kan vi bland annat konstatera att viktiga faktorer för ett ömsesidigt givande samarbete är:

  • långsiktiga relationer,
  • flexibilitet i design av tjänster,
  • att företagshälsan har kunskap om de lokala förutsättningarna hos sina kundföretag,
  • att det finns ömsesidig tillit mellan parterna

Vi fann även att hur kostnaden för köp av tjänster organiseras har betydelse: när kostnaden läggs centralt i verksamheten behöver inte linjechefer tänka lika mycket på vad en enskild insats kostar, vilket tycks främja användningen av företagshälsan.

I vårt material var förutsättningarna för ett ömsesidigt givande samarbete bättre hos de arbetsgivare som hade en internt organiserad företagshälsa, jämfört med dem som köpte tjänster från externa leverantörer.

Det är betydelsefullt att företagshälsan har kunskap om de lokala förutsättningarna hos sina kundföretag,. Även att det finns ömsesidig tillit mellan parterna.
I studien fann de bland annat att det är betydelsefullt att företagshälsan har kunskap om de lokala förutsättningarna hos sina kundföretag,. Även att det finns ömsesidig tillit mellan parterna.

I analysen av dessa resultat konstaterar vi att faktorer kopplade till hur verksamheten är organiserad och hur avtal är formulerade påverkar den ömsesidiga tilliten, där begreppet socialt kapital är användbart för att förstå mekanismerna bakom vad som skapar ett gott samarbete.

Socialt kapital är bra för en god och kontinuerlig dialog

Tidigare forskning om socialt kapital pekar på att det är en resurs som underlättar affärsmässiga relationer, eftersom varje tjänsteutbyte inte behöver förhandlas om det finns en upparbetad relation där parterna litar på varandra. I artikeln pekar vi på hur det i relationer mellan företagshälsa och arbetsgivare där det sociala kapitalet är högt finns en kontinuerlig dialog, och tjänster utformas baserat på behov snarare än på färdiga och prissatta listor med tjänster. Detta förbättrar också möjligheterna för företagshälsan att engageras i förebyggande arbete.

Resultaten är i linje med en annan nyligen publicerad studie, där professor Magnus Svartengren med kollegor konstaterade att avtalen mellan arbetsgivare och företagshälsor sällan är utformade för att stödja hälsofrämjande och förebyggande arbete. Läs mer om den studien här: ”Skriv bättre avtal med företagshälsovården”

Här kan du fritt ta del av vår forskningsartikel:

Ståhl C, Åborg C, Toomingas A, Parmsund M, Kjellberg K. The influence of social capital on employers’ use of occupational health services: a qualitative study. BMC Public Health (2015) 15:1083 DOI 10.1186/s12889-015-2416-8

Den publicerade artikeln är ett resultat från ett forskningsprojekt som heter FÖRA, som handlar om företagshälsans arbete med tidiga rehabiliteringsinsatser. Projektet FÖRA har letts av Katarina Kjellberg, som arbetar som forskare/ergonom vid Karolinska Institutet och vid Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Jag vill även passa på att tipsa om boken ”Återgång i arbete. Processer, bedömningar, åtgärder” från Studentlitteratur. Intressant läsning för dig som arbetar med bedömning av arbetsförmåga och med åtgärder för att främja återgång i arbete.

Med vänlig hälsning
Christian Ståhl, Docent och Universitetslektor vid Linköpings Universitet

E-mail: christian.stahl@liu.se

Christian Ståhl, docent och universitetslektor vid Linköpings Universitet forskar om frågor som rör arbetslivsinriktad rehabilitering
Christian Ståhl, docent och universitetslektor vid Linköpings Universitet, forskar om frågor som rör arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

 

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.