Endotoxin från bakterier – både ett skydd och en risk

Kommentera gärna inlägget >>>

Blogginlägg från Per Leanderson, toxikolog på Arbets- och miljömedicin

Barn som växer upp på bondgårdar med djur har mindre risk för att få allergier och astma. Mekanismerna bakom detta har länge varit oklar men nu har ny forskning visat att den som exponeras för endotoxin som barn kan få ett skydd. Endotoxin kommer från bakteriers cellväggar och betraktas normalt som en ”riskfaktor” som aktiverar vårt immunförsvar och som kan ge feber och besvärliga luftvägsproblem. De är inte ovanligt att det finns i luften vi andas men i de flesta miljöer är halterna mycket låga. Ett undantag är bondgårdar med djur där luften ofta innehåller mer endotoxin. girl_calfI försök har forskare vid universitetet i Gent i Belgien studerat uppkomsten av astma hos möss som exponerats för dammkvalster. I försöket delades djuren i två grupper – en som fick bli kontrollgrupp och en grupp som fick en behandling med låga halter endotoxin eller endotoxininnehållande damm från bondgårdar. Efter två veckor exponerades samtliga möss för dammkvalster och det visade sig då att de endotoxinbehandlade mössen inte utvecklade astma medan däremot mössen i kontrollgruppen fick svåra problem.

Endotoxin_1
Förenklad bild av två endotoxinmolekyler i ett cellmembran (gult). Varje molekyl har en kolhydratdel (röd) och en fet del (den nedre som binder till cellmembranet).

Man kunde också visa att proteinet A20 som är viktigt för kommunikationen mellan olika typer av celler i luftvägarna hade stor betydelse i sammanhanget. Om A20 inte finns eller om det inte fungerar normalt så försvåras kommunikationen mellan cellerna och detta leder till en ökad sjukdomsrisk. Proteinet har här alltså en skyddande effekt. Man gjorde också genetiska undersökningar av 1707 barn i åldern 6 – 12 år som växt upp på bondgårdar. De flesta av dessa var friska men de som hade en genetisk variation (förändring på DNA) som gjorde att proteinet A20 inte fungerade normalt hade en ökad risk för astma och eksem. I damm finns även ämnen från svamp och virus som likt endotoxin från bakterier kan påverka vårt immunförsvar och forskarna kommer nu att försöka ta reda på om dessa ämnen också kan ha betydelse för det skydd som dammet ger. Resultaten som visar på att endotoxin under vissa förhållanden kan vara en ”friskfaktor” och inte bara en ”riskfaktor” ger nya förhoppningar om att kunna ta fram ett vaccin mot astma och nya metoder för att behandla allergi. Studien har rönt stort intresse sedan det under september publicerats i den högrankade tidskriften Science (Schuijs et al 2015).

Provtagare_2
Provtagningsutrustning för endotoxin med ett filter i en filterhållare (svart) kopplad till en provtagningspump.

Även om exponering för låga halter endotoxin ibland skulle kunna vara något positivt så är en exponering för högre halter något som kan vara mycket skadligt. Vårt immunsystem är ”programmerat” så att det känner av bakterier och delar av bakterier som något negativt och en exponering för endotoxin leder därför till en kraftig inflammation och feber. Oftast är alltså förekomst av endotoxin något negativt och det kan också vara ett stort arbetsmiljöproblem. På AMMs laboratorium analyserar vi endotoxin och då samlas prov från luften på ett filter och toxinerna i provet kan sedan analyseras med en mycket känslig och specifik teknik.

Referenser

Schuijs MJ et al., Farm dust and endotoxin protect against allergy through A20 induction in lung epithelial cells. Science. 2015 Sep 4;349(6252):1106-10. doi: 10.1126/science.aac6623.

Länk till information om studien från Gents Universitet.

Läs om hur vi på AMM analyserar endotoxin och se hur analysbeställning och provtagningsanvisning ser ut.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.