”Elöverkänslighet – en laddad fråga”

Blogginlägg från Ulf Flodin, överläkare på Arbets- och miljömedicin.

Med jämna mellanrum uppstår det i medierna en diskussion om elöverkänslighet.

För att utröna om människor kan känna symptom av elektromagnetisk strålning  i fältstyrkor som förekommer i datorer eller mobiltelefoner har det utförts så kallade provokationsstudier. Där låter man människor exponeras för elektromagnetiska fält och ser om försökspersonerna känner skillnad när fälten är på eller av utan att kunna avgöra frågan med syn eller hörsel.

Strålning

I det absoluta flertalet  av sådana studier har man  inte lyckats påvisa att upplevda elöverkänsliga personer känner om de är exponerade eller ej. En invändning mot de studierna har varit att de utförts i laboratoriemiljö och kanske med andra strålningsegenskaper än vad personerna utsätts för i sin vardag.

Därför genomförde vi på Arbets– och miljömedicinska kliniken en dubbelblind provokationsstudie i hemmet hos 15 upplevt elöverkänsliga personer vid fyra tillfällen med ett för varje person överenskommet tidsintervall.

ElI

Till varje person utsågs en kontrollperson, som ej kände av el. Vi använde som strålkälla personernas egen dator eller annan elapparat, som personen uppfattade sig inte tåla.  Apparaten/strålkällan var innesluten i ett ljud- och ljus absorberande hölje, som dock släppte igenom den elektormagnetiska strålningen, enligt våra mätverktyg.  Studien utfördes utan att vår forskargrupp visste om strömmen var på eller av, via ett av utomstående konstruerat kopplingsschema.

ElII

Vår förhoppning var att vår forskargrupp skulle bli först att påvisa att begreppet elöverkänslighet hade fog för sig . Men det visade sig att de elöverkänsligas förmåga att avgöra om de utsattes för elektormagnetisk strålning var exakt lika stor som de i detta avseende normala/friska jämförelsepersonerna. Båda grupperna angav rätt svar vid  hälften av de fyra  exponeringstillfällena. Den studien publicerades år 2000 i en kvalificerad arbetsmedicinsk tidskrift.  Sedan dess har många fler studier publicerats, se   länk till Avisen nr 2 2014, sid 5. Resultaten är detsamma som i vår studie.

 

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.