Miljömedicinsk temadag den 27 oktober i Kalmar

I höst anordnar vi en temadag om: ”Är det farligt att bo i förorenade områden? Hur kan risker kommuniceras? Måste verksamheten läggas ner?” Dessa frågor kommer ofta upp när ett område har klassats som förorenat. Under dagen kommer vi att ta upp flera aktuella fall som berör naturligt förekommande metaller i marken, dioxin från en doppningsanläggning och metallföroreningarna […]

Är marken förgiftad där du bor?

Vi har på senare tid fått alltfler ärenden där man upptäckt föroreningar i marken vid sin bostad. Hur ska man hantera det? Upptäckt av förorenad mark är oftast ett led i länsstyrelsernas och kommunernas kartläggning, ett arbete som pågår i hela landet. Tusentals av markområden som är förorenade finns i våra län. Det kan handla om nedlagda sågverk, bensinmackar, kemtvättar […]