Om

Välkommen till Arbets- och miljömedicinbloggen!

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare från arbets- och miljömedicin i Linköping.

Här delar vi aktuell forskning och intressanta reflektioner från vår vardag som experter inom arbets- och miljömedicin. Vi hoppas att du genom vår blogg ska få kunskap om hur arbete och hälsa hör ihop.

Vi vill gärna ge dig några råd på vägen som kan hjälpa dig till ett friskt och stimulerande arbetsliv. Genom just dina erfarenheter och upplevelser av arbetsmiljö kan vi tillsammans uppnå detta. Din berättelse är viktig, dela den gärna med oss!

Det här är vårat bloggteam

Charlotte WåhlinCharlotte Wåhlin

Med.dr, ergonom, leg fysioterapeut

Med ett stort intresse för människors välmående vill jag som ergonom och forskare via den här bloggen sprida kunskap om hur du kan förbättra din arbetsmiljö och hälsa. Jag diskuterar gärna frågor som handlar om mina specialområden ergonomi, arbetshälsa och fysisk aktivitet.

Jag är sedan 2014 anställd som ergonom vid Arbets- och miljömedicin och tillsammans med övriga teamet utreder jag orsaker till arbetsmiljörelaterad ohälsa hos enskilda personer och grupper som remitteras till kliniken. Jag har speciellt fokus på att utreda hur skadliga fysiska belastningar, skadliga lyft och ensidiga arbetsställningar i arbetet kan orsaka besvär och skador. Det handlar både om att träffa den remitterade personen på mottagningen och att genomföra arbetsplatsbesök för att analysera arbetsmiljön och arbetsmoment.

Tidigare har jag under många år arbetat som ergonom och arbetsmiljökonsult inom företagshälsovården och jag har medverkat i flera rehabiliteringsprojekt. Tillsammans med andra forskare, arbetsplatser och olika parter medverkar jag nu i forskningsprojekt som handlar om att kartlägga och utvärdera olika typer av insatser på arbetsplatsen; ergonomi, rehabilitering, säkerhet och stressprevention.

4 fakta om Charlotte

Utbildning: Sjukgymnastexamen, 1987, magisterexamen, 2000. Företagshälsovårdsutbildning för ergonomer 2009, Forskarutbildning, Medicine doktorsexamen, Linköpings Universitet, 2012.

Forskningsområde: Arbetslivsinriktad rehabilitering, återgång till arbete, arbetsplatsåtgärder såsom ergonomi , personalsäkerhet, stressprevention. Avhandling: ”The Rehabilitation Process for Individuals with Musculoskeletal and Mental Disorders: Evaluation of Health, Functioning, Work Ability and Return to Work”.

Organisationer/engagemang: Forskningssamverkan med Linköpings Universitet, Futurum och Hälsohögskolan i region Jönköpings län, Epi-centrum i Region Skåne, samt Karolinska Institutet, Enheten för Interventions- och implementeringsforskning, Forskningsprogrammet för företagshälsovård. Charlottes profil på Karolinska Institutet.

Övrig erfarenhet: Arbetat inom primärvård och företagshälsovård i 25 år och har mångårig erfarenhet av ergonomisk utredning och av att leda lågintensiv träning. Specialintresserad av att sprida kunskap om arbetshälsa genom samverkan med olika parter i arbetslivet.

 

Ingela_Helmfrid_webbIngela Helmfrid

Biolog, Områdesansvarig miljömedicin, doktorand

Med ett brinnande intresse för miljömedicin avser jag att förmedla kunskap kring kemiska och fysikaliska miljöfaktorer som kan påverka vår hälsa. I första hand kommer jag att skriva om vanliga och aktuella miljömedicinska frågor som dyker upp hos oss, exempelvis risker med att bo i förorenade områden eller i områden med naturligt höga metallhalter.
Jag har arbetat på Arbets- och miljömedicin sedan år 2002, då vi började utveckla den miljömedicinska enheten. En stor del av min tjänst går till utåtriktad verksamhet där jag träffar befolkningar, tjänstemän och politiker som undrar över hälsorisker på grund av olika typer av miljöföroreningar. I tjänsten ingår också att besvara remisser från myndigheter, utföra miljömedicinska bedömningar/riskbedömning, riskkommunikation till befolkningar, rådgivning till enskilda individer/patienter eller till myndigheter, undervisning och forskning. Många av de ärenden jag handlägger är bedömningar kring hälsorisker för boende i förorenade områden, vilket också är mitt forskningsområde. Jag arbetar också med frågor kring läkemedel och miljö samt miljögifter i livsmedel.

4 fakta om Ingela

Utbildning: Magisterexamen i biologi, inriktning ekologi, ekotoxikologi 1997-2001, Linköpings Universitet. Påbyggnadskurser i miljömedicin, toxikologi och hälsoriskbedömning, Karolinska Institutet, Stockholm. Forskarutbildning Linköpings Universitet/KI Stockholm (pågående).

Forskningsområde: Metodutveckling av exponerings- och hälsoriskbedömningar för befolkningar i förorenade områden, där jag använder mig av både epidemiologisk och toxikologisk metodik för att förbättra metoderna.

Organisationer/engagemang: Forskningssamverkan med Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet, Livsmedelsverket och Örebro Universitet. Är engagerad i Naturvårdsverkets Hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI), Livsmedelsverkets koststudier, där jag ingår i både arbetsgrupp och referensgrupp. Är styrelsemedlem i Arbets- och miljömedicinska sektionen. Har uppdrag i ett nätverk för kursplanering av miljömedicinska kurser. Är engagerad i ett nätverk för utveckling av Regionala Miljöhälsorapporter samt nationellt nätverk för att förbättra miljömedicinska utredningar/bedömningar.

Övrig erfarenhet: Har även en vårdutbildning i botten och flera års erfarenhet inom sjukvården, vilket har varit en stor fördel i miljömedicin och vid kontakten med enskilda individer och befolkningar. Det har också varit till stor nytta i mitt arbete med läkemedel och miljöfrågor.

 

Bengt StåhlbomBengt Ståhlbom

Verksamhetschef, med.dr, certifierad yrkes- och miljöhygieniker

Vår arbetsmiljö påverkar vår hälsa och jag är särskilt intresserad av hur de kemiska och fysikaliska aspekterna av miljön bidrar till detta. Mitt intresseområde rör sig med andra ord inom kemins, fysikens och biologins värld och hur dessa miljöaspekter påverkar människor i sitt arbete.

I mitt arbete som yrkeshygieniker på AMM utreder jag vilka kemiska och fysikaliska exponeringar som våra patienter utsatts för. Det kan ofta handla om vibrationsskador eller patienter som vistas i osunda inomhusmiljöer. Jag har varit anställd vid Arbets- och miljömedicin (AMM) i Linköping sedan 1988 som yrkeshygieniker och verksamhetschef sedan 1999. Jag har alltså många års erfarenhet från fältet och har under tiden hunnit arbeta både i Sverige och internationellt.

Via bloggen vill jag sprida kunskap allmänt kring arbetsmiljö och hälsa, men även engagera dig som kan bidra med synpunkter och kunskap kring företeelser i arbetslivet som kan intressera oss och andra för att förbättra arbetsmiljön. Jag hoppas bloggen kan bli ett forum för informations- och kunskapsutbyte som kan komma många till del.

4 fakta om Bengt

Utbildning: Ämneslärarexamen Ke/Bi, Linköpings universitet, 1981. Yrkeshygienikerutbildning, Lunds universitet, 1988. Medicine licentiat, Lunds Universitet, 1991. Medicine doktor, Linköpings Universitet, 1998.

Forskningsområde: Yrkeshygien, Härdplaster, Kammarexponeringar, Luftvägar, Toxikokinetik.

Organisationer/engagemang: Svensk representant Internationella yrkeshygienikerorganisationen IOHA, ordförande i internationella certifieringsorganet NAR, styrelsemedlem svenska certifieringsorganet SYMC.

Övrig erfarenhet: Arbetade under några år i Ecuador i ett SIDA-projekt.

 

Stefan BlombergStefan Blomberg

Leg psykolog, certifierad organisationskonsult, doktorand

Jag har ett grundläggande intresse som präglat hela mitt yrkesliv. Detta intresse kan formuleras som en fråga: Hur ska en arbetsplats vara för att personalen både ska trivas och må bra samtidigt som de också presterar och bidrar till verksamhetens utveckling och framgång? Kopplat till denna fråga är jag också intresserad av hur vi på bra sätt kan handskas med destruktiva faktorer som riskerar att förstöra goda arbetsmiljöer. Dessa områden kommer jag att skriva om på bloggen och du är mycket välkommen att ställa frågor eller att ge kommentarer.

Jag arbetar sedan 2011 som psykolog vid Arbets- och miljömedicin och tillsammans med övriga teamet utreder jag orsaker till arbetsmiljörelaterad ohälsa hos de som remitteras till kliniken. Jag har speciellt fokus på att utreda hur olika psykiska belastningar i arbetet, t.ex. stress eller mobbning, kan orsaka besvär och skador. Detta sker främst genom att träffa den remitterade personen på vår mottagning för att därefter på olika sätt kartlägga vad denne varit utsatt för. Därutöver anlitas jag regelbundet som föreläsare i olika sammanhang – främst när det gäller frågor som rör mobbning i arbetslivet.

Tidigare har jag under drygt fem år arbetat som psykolog och arbetsmiljökonsult inom företagshälsovården. Jag har tidigare i livet också varit engagerad i handikappfrågor samt under flera år drivit ett privat företag med en omfattande exportverksamhet.

4 fakta om Stefan

Utbildning: Psykologprogrammet 1999-2004, Högskoleexamen i Historia 1997-1999, Specialistutbildning inom arbetslivspsykologi (pågående), forskarutbildning inom arbets- och organisationspsykologi (pågående).

Forskningsområde: Organisationspsykologi med särskild inriktning på mobbning i arbetslivet.

Organisationer/engagemang: Forskningsgruppen för socialpsykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings universitet, International Association on Workplace Bullying and Harassement, European Association of Work and Organizational Psychology.

Övrig erfarenhet: En av Sveriges främsta experter när det gäller hur mobbning i arbetslivet kan förebyggas, utredas och åtgärdas. Är regelbundet intervjuad i radio, TV och tidningar.

Stefan Ljunggren

Yrkes- och miljöhygieniker, Med.dr
Med en bakgrund inom forskning och med en fot i både arbetsmiljö och utemiljö vill jag som yrkes- och miljöhygieniker hjälpa till att sprida aktuell kunskap inom dessa fält. Detta rör sig om både fysikaliska, kemiska men i vissa fall också biologiska exponeringar som arbetstagare och befolkningen kan utsättas för.

Jag har varit anställd som hygieniker vid AMM sedan 2014 då jag fortfarande höll på med min forskarutbildning. Efter disputationen har fokus för min forskning delvis legat kvar inom mitt tidigare fokusområde med miljöföroreningar och hjärt- och kärlsjukdom, dock har frågor som rör nya exponeringar inom arbetsmiljö allt mer kommit att hamna i fokus. Detta rör speciellt nya tekniker så som 3D-skrivare i både industriell miljö men också i kontors- och hemmiljö.

På bloggen tar jag gärna upp nya exponeringar som kräver uppmärksamhet, eller gamla exponeringar som behöver aktualiseras igen för att inte falla i glömska.

4 fakta om Stefan

Utbildning: Magisterexamen inom Medicinsk Biologi 2007-2011, Linköpings Universitet. Forskarutbildning, Medicine doktorsexamen, Linköpings Universitet, 2016.

Forskningsområde: Yrkeshygien, Luftvägar, Miljöföroreningar och deras effekt på människor speciellt i relation till Hjärt- och kärlsjukdom

Organisationer/engagemang: Forskningssamverkan med Linnéuniversitetet, Livsmedelsverket och Örebro Universitet. Är styrelsemedlem i Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening SYMF. Medlem i samverkansgrupp mellan länsstyrelser, kommuner och AMM-kliniker kring hälsofrågor i Glasriket.

 


 

Arbets- och miljömedicin (AMM) i Linköping är en del av Region Östergötland. I vårt uppdrag ingår att arbeta i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa hos våra invånare.